Telefoneren onder het rijden: wat mag wel en wat mag niet?

Niet hands-free bellen onder het rijden mag niet, zulks is algemeen bekend. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dit onlangs  (bij arrest d.d. 7 maart 2018 te vinden op rechtspraak.nl onder: ECLI:NL:GHARL:2018:2186) evenwel aangescherpt. Daartoe wijs ik eerst op artikel 61a RVV 1990 (het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990), dat het volgende bepaalt: “Het is degene die…

Deskundigheidseisen aan specialisatie strafrecht

De Raad voor Rechtsbijstand, de instantie waar wij als advocaat, voor cliënten – zo zij, gelet op hun inkomen en vermogen, daarvoor in aanmerking komen – een toevoeging kunnen aanvragen, heeft de deskundigheidseisen die aan bij de Raad ingeschreven strafrechtadvocaten worden gesteld, aangescherpt. Onderstaand bericht verscheen daartoe: De Raad heeft de deskundigheidseisen die gelden voor…

Scan en go?

“Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie”, aldus de definitie van diefstal in het Wetboek van Strafrecht. De ‘wegnemingshandeling’…

Goed huurder

Eén van de hoofdverplichtingen van de huurder, naast het betalen van de huurpenningen, is zich als goed huurder te gedragen. Op dit punt bestaat een levendige jurisprudentie. Veel van deze zaken gaan over overlast veroorzaakt door de huurder. Er is ook een groot aantal zaken die gaan over het telen van hennep in het gehuurde.…

De “veertiendagen-brief”

Wanneer is een schuldenaar buitengerechtelijke kosten verschuldigd? Hoe zit dat nu met de sommatie daartoe en de termijn die in acht moet worden genomen om de schuldenaar in staat te stellen alsnog te betalen zonder dat die kosten verschuldigd raken? Lid 6 van artikel 96 van boek 6 Burgerlijk Wetboek (BW) bevat de nadere bepaling…

Een bij overdracht onbekende tijdelijke bouwvergunning; een bijzondere last of beperking?

Artikel 7:15 van het Burgerlijk Wetboek (BW) verplicht een verkoper ertoe het verkochte goed vrij van alle bijzondere  lasten en beperkingen over te dragen. Veelal wordt dit geduid als de verplichting over te dragen zonder rechtsgebreken. Ter onderscheiding: feitelijke gebreken vallen onder 7:17 BW, beter bekend onder het zgn. conformiteitsvereiste. In 2004 verwoordde de Hoge…