Uw dienst

Distributie- l duurovereenkomsten

U sluit distributie overeenkomsten, duur overeenkomsten, agentuurovereenkomsten, functioneert als groothandel, verkoopt aan eindgebruikers, andere of eigen merken, eventueel op basis van franchise, al dan niet op basis van exclusiviteit. Er kunnen dan geschillen ontstaan bij het aangaan, formuleren, beëindigen, nakomen en de uitleg van overeenkomsten. Kan er worden opgezegd en zo ja op welke wijze?…

Verenigingen

Bij verenigingen krijgt u te maken met notulen en algemene ledenvergaderingen en mogelijk met ontslag van (bestuurs-)leden of opzegging van lidmaatschap. Wanneer kan daartoe worden overgegaan? En hoe doet u doet? Of wordt u zelf geconfronteerd met ontslag of opzegging? Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze…

Brouwerijen

Contracten met brouwerijen en daarbij behorende, soms vergaande, zekerheden, zoals bijvoorbeeld hypotheek en pandrecht, (verlengd) eigendomsvoorbehoud, bodem(voor)recht fiscus, bruikleen, allerhande lease constructies, retentierecht, recht van reclame, verrekening, borgtocht, hoofdelijke (mede)aansprakelijkheid. U kunt hiermee te maken krijgen als ondernemer, al of niet in concernverband, in deze specifieke branche, maar natuurlijk ook als leverancier, crediteur of contractspartij.…

Intellectueel Eigendom

Intellectueel eigendomsrechten kunnen voor u een rol spelen. Wanneer heeft u deze rechten? Moet u daarvoor iets doen en zo ja wat? En hoe bewaakt u deze rechten? Wanneer maakt u mogelijk inbreuk op het recht van een ander? Denk daarbij onder andere aan auteursrecht, woord- en beeldmerken, handelsnamen, logo’s, vergunningen, licentie etc. Zowel voor…

(on)roerend goed

Aan- en verkoop van (on)roerende goederen kan uitmonden in geschillen. Geschillen over non-conformiteit, nakoming en boetes. Geschillen die soms kunnen worden voorkomen. Geschillen die oplossing behoeven. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze experts, lid van de specialisatie vereniging van Bouwrecht advocaten Wij leveren maatwerk, ook wat…

Huur en verhuur

U (ver)huurt een pand. Misschien al geruime tijd. Misschien staat u op het punt een nieuwe huurovereenkomst te sluiten. Perikelen omtrent huur, de huurovereenkomst, huurprijs(wijzigingen), ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van het gehuurd of juist het doen treffen van voorlopige voorziening ter voorkoming van ontruiming, geschillen omtrent huurgenot of gebrek daaraan. U bent bij ons…

Ondernemingsrecht – van oprichting tot overname, herstructurering en verkoop

Oprichting van uw onderneming. Overname, fusie, herstructurering, herontwikkeling, herfinanciering en reorganisatie daarvan. En ook de verkoop van uw onderneming of een deel daarvan. Of dat nu gebeurt door een activa / passiva transactie of een aandelenoverdracht. In of buiten faillissement. Het vraagt allemaal de nodige aandacht, zorg en nauwkeurige voorbereiding. Denk daarbij onder meer aan…

Ondernemingsrecht – financiering en zekerheden

Financiering door kredietinstellingen en banken en daarbij behorende zekerheden, zoals bijvoorbeeld hypotheek en pandrecht, (verlengd) eigendomsvoorbehoud, bodem(voor)recht fiscus, bruikleen, allerhande lease constructies, retentierecht, recht van reclame, verrekening, borgtocht, hoofdelijke (mede)aansprakelijkheid. U kunt hiermee te maken krijgen als ondernemer, al of niet in concernverband, in deze specifieke branche, maar natuurlijk ook als leverancier, crediteur of contractspartij.…

Insolventie

Het insolventierecht: wat houdt dat in? Het geheel van regels dat ziet op de situatie waarin een schuldenaar niet meer aan al zijn verplichten tegenover zijn crediteuren kan voldoen. Voorbeelden? Faillissement (dwang)akkoord Surseance van betaling Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP), schone lei, tussentijdse beëindiging, hoger beroep Pre-pack, scheme of arrangement, cram down Schuldenproblematiek Beslagvrije voet…

Vastgoed

Bouw en aan- en verkoop van onroerend goed, ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningen, bouwvergunningen, bestemmingsplannen, bezwaar daartegen, beroep en hoger beroep, dwangsombesluiten en handhaving. Daarbij kunt u de overheid als uw wederpartij treffen; een groot orgaan waarbij gedegen advies en bijstand voor u van groot belang is. Ook kunnen deze aspecten een rol spelen in uw relatie…

Zorg

PGB budget. Noodzakelijk, maar ook vaak een bron van geschillen. Omtrent de aanvraag, toe- of afwijzing of terugvordering. Zowel voor de zorgverlener als de zorgontvanger. Er zijn steeds meer zorginstellingen, in welke vorm dan ook. Er is steeds meer zorg nodig. Ouderenzorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, op het gebied van…

Retail

De verkoop van goederen en diensten aan consumenten. Dat lijkt simpel, doch deze branche ontmoet veel rechtsgebieden, waarin u de weg moet (leren) kennen. Zoals personeelsbeleid, flexibele oproepkrachten, arbeidscontracten (bepaalde of onbepaalde tijd) en onverhoopte geschillen tussen werkgever en werknemer. Maar ook huurperikelen, formulering, uitleg en nakoming van overeenkomsten en incasso. Ook als consument komt…

Productie

U produceert half fabricaten en eind producten in meest ruime zin. Merken van een ander maar mogelijk ook uw eigen, exclusieve ontwerp en merk. En dat proces moet soepel verlopen, van inkoop van materiaal, de productie zelf tot de verkoop ervan aan uw klanten. U wilt uw exclusieve ontwerp en merk beschermen. Maar ook indien…

Leisure

Horeca, zoals hotel(-restaurant), café(-restaurant) en overige uitgaansgelegenheden Cultuur, zoals attractieparken, evenementen, dierenparken, kampeerterreinen en (ver)huur vakantiehuis, bioscopen, musea Sport en recreatie, binnen en buiten, verenigingen, zwembaden. Een mooie, inspirerende, onmisbare maar ook complexe branche, waarin u te maken krijgt met uiteenlopende aspecten van het recht. Als ondernemer maar ook als particulier. Onze expertise is dan…

Overeenkomsten

U maakt dagelijks afspraken, gaat overeenkomsten aan. Overeenkomst tot (ver)koop van huis, tuin, keuken of auto, overeenkomst van opdracht, tot levering van goed of dienst. Dat gaat meestal goed. En zo hoort het ook. Maar er kunnen ook verschillen van inzicht ontstaan bij het aangaan, formuleren, beëindigen, nakomen en de uitleg van overeenkomsten. Hetzelfde geldt…

Incasso

Zijn er goederen of diensten geleverd, dan moet daarvoor worden betaald. Soms gebeurt dat niet. Soms met een goede reden, soms niet. Wij kunnen u helpen bij incasso van debiteuren. Bij sommatie tot betaling en de juiste wijze van  in gebreke stellen. Wanneer is er sprake van verzuim, wanneer is (wettelijke) rente en zijn buitengerechtelijke…

Arbeidsrecht

Personeel vormt vaak het hart van de onderneming. In positieve zin, maar helaas soms ook in negatieve zin. Geschillen in het arbeidsrecht kunnen vergaande consequenties hebben. Denk aan personeelsbeleid, disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, probleemanalyse, plan van aanpak, re-integratietraject, ontslag op staande voet, loonbetalingen opschorten, stopzetten of juist vorderen, (opstellen van) arbeidsovereenkomsten, handboeken, huisregels, (gevolgen van) concurrentiebeding / relatiebeding, ontslagvergunning,…